Vai trò điện hạt nhân trong nền kinh tế Nhật Bản

Nht Bn va tiến hành l tưởng nim 72 năm v ném bom nguyên t xung hai thành ph Hiroshima và Nagasaki. Đi vi quc gia này, vũ khí ht nhân là điu không th chp nhn. Thế nhưng, bên cnh n lc kêu gi bài tr vũ khí ht nhân, Nht Bn không bác b mt li ích ca loi nguyên liu này khi được s dng mt cách hòa bình. Đó là năng lượng ht nhân, mt trong nhng loi năng lượng sch và kinh tế nht cho đt nước Nht Bn vn nghèo tài nguyên năng lượng. 

Đin ht nhân đt công sut cao nht trong lch s

Nht Bn là quc gia nghèo tài nguyên khoáng sn và năng lượng, vì vy 90% nhu cu năng lượng ca quc gia này ph thuc vào ngun nhiên liu nhp khu. Sau khi Chiến tranh thế gii th II kết thúc, quc gia này tp trung vào vic phát trin kinh tế, trong đó chú trng phát trin nn tng công nghip, giai đon này Nht Bn ph thuc vào nhiên liu hóa thch nhp khu, ch yếu là t khu vc Trung Đông.

Theo s liu chính thc, đến năm 1974, nhiên liu du chiếm ti 66% ngun đin ca Nht Bn. Vào thi đim đó, Nht Bn đã tiến hành rà soát li chính sách phát trin năng lượng trong nước, điu này đã dn đến hướng đi đa dng hóa ngun nhiên liu và đc bit là chương trình xây dng các nhà máy đin ht nhân ln. Ch trương này được dành ưu tiên vi mc tiêu gim bt s ph thuc vào nhiên liu du m nhp khu.

Năng lượng ht nhân tng được xác đnh đóng vai trò ln trong tương lai ca Nht Bn. Trong kế hoch công ngh đi mi năng lượng Cool Earth 50 ca B Công thương Nht Bn năm 2008, Cơ quan Năng lượng Nht Bn đã đt mc tiêu đến năm 2050 gim 54% lượng khí thi CO2 so vi mc năm 2000 và đến năm 2100 gim 90%.

Ch trương này s đy năng lượng ht nhân đóng góp ti 60% nhu cu năng lượng trong năm 2100 so vi mc 10% trong năm 2008, năng lượng tái sinh s chiếm khong 10% so vi mc 5% thi đim 2008 và năng lượng hóa thch s đóng góp 30% so vi mc 85% ca năm 2008.

Điu này có nghĩa năng lượng ht nhân s đm nhn gim ti 51% lượng khí thi. Năm 2010, B Công thương thm chí còn tăng mc tiêu đến năm 2030 tăng năng lượng t cung cp lên ti 70% nhu cu vì hai mc tiêu an ninh năng lượng quc gia và gim khí thi. 

Có th thy, vi hai ưu đim là kinh tế và sch, năng lượng ht nhân đã được xác đnh gánh vai trò ti quan trng trong nn kinh tế Nht Bn. Thế nhưng, s c rò r phóng x ti nhà máy đin Fukushima s 1 do b tác đng ca thm ha kép đng đt sóng thn tháng 3/2011 đã khiến cho tình hình thay đi. 

Image result for sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện Fukushima`

Các hu qu do s c rò r phóng x như hơn 100.000 người buc phi sơ tán, chi phí khng l đ vô hiu hóa nhà máy đin ht nhân, các tr ngi k thut khiến cho tiến trình x lý s c sau by năm vn chưa hoàn tt… đã khiến cho năng lượng ht nhân ti Nht Bn rơi vào giai đon khng hong. 

Cui năm 2016, chính ph ước tính tng chi phí cho vic x lý s c Fukushima đã lên ti 22 nghìn t yên (khong 188 t USD), gn gp đôi so vi d tính ban đu. Theo cơ chế tài chính đc bit, lúc đu TEPCO, công ty chu trách nhim v v tai nn s chu trách nhim vi s h tr ca chính ph.

Tuy nhiên, sau khi ước tính chi phí tăng lên, chính ph đã đ ngh TEPCO gánh 70% chi phí, các công ty đin lc khác gánh 20% và chính ph, tc là nhng người dân np thuế, gánh 10%. Tuy nhiên, đ xut này đang vp phi s phn đi ca c các chuyên gia ln người dân.

Đi vi cư dân Fukushima, cho đến nay ch có khong 13% s người sơ tán tr v. Cho dù không có nn nhân thit mng trong s c Fukushima song lòng tin ca người dân đi vi s an toàn ca năng lượng ht nhân đã suy gim mnh.

Trong mt cuc thăm dò dư lun cui năm 2016 ca Asahi, có ti 57% người được hi phn đi tái khi đng các nhà máy đin ht nhân hin ti bt chp vic các nhà máy này đáp ng các tiêu chun an toàn và 73% ng h vic xóa dn năng lượng ht nhân. Sau s c Fukushima, 50 trên tng s 54 nhà máy đin ht nhân ti Nht Bn ln lượt b đóng ca. 

Giai đon khng hong ca năng lượng ht nhân đã gây nhng tác đng ln đến nn kinh tế Nht Bn. Mt trong nhng gii pháp mà Nht Bn thc hin là thúc đy phát trin các ngun năng lượng tái sinh như đin gió, thy đin, đin đa nhit và đin Mt tri…

Nếu không tính thy đin, đóng góp ca các ngun năng lượng tái sinh ch chiếm khong 3% nhu cu đin quc gia này. Mt s công ty Nht Bn, tranh th chính sách khuyến khích h tr ca chính ph trong giai đon này đã đu tư cho các ngun năng lượng tái sinh.

Tuy nhiên, công ngh ca các loi năng lượng này vô cùng phc tp không th nhanh chóng gánh vác vai trò ca các loi năng lượng truyn thng. Bên cnh đó, kinh phí đu tư ln cũng là mt tr ngi khiến các nhà đu tư bt đu do d

Trước s c Fukushima, Nht Bn là quc gia sn xut năng lượng ht nhân ln th ba thế gii, ch sau M và Pháp, cung cp ti 30% nhu cu năng lượng quc gia. Tuy nhiên, sau khi hàng lot nhà máy đin ht nhân b đóng ca, Nht Bn buc phi da vào nhiên liu nhp khu và li tr thành quc gia nhp khu khí đt ln nht thế gii, nhp khu than đng th hai thế gii và nhp khu du thô ln th ba thế gii.

K c khi giá du thô trên thế gii gim, vi tình trng 84% nhu cu năng lượng quc gia ph thuc vào nhiên liu nhp khu đã khiến cho giá đin Nht Bn tăng cao và làm gia tăng lo ngi v vic phi xây thêm hàng chc nhà máy nhit đin mi. 

Theo s liu chính thc, nhp khu nhiên liu tăng, ngn khon kinh phí ti 40 t USD mi năm. B Công thương cho biết riêng năm tài chính 2013, tng kim ngch nhp khu nhiên liu lên ti 9 nghìn t yên.

Theo B Tài chính nước này, thâm ht thương mi tài khóa 2013 là 13,75 nghìn t yên (134 t USD), tăng 70% so vi tài khóa 2012.

Chi phí cho phát đin tăng 56%, t 8,6 yen/kWh lên 13,5 yên/kWh trong tài khóa 2012, thua l ca các nhà máy đin vào khong 1 nghìn t yên mi năm. B Công thương cho biết các công ty đin Nht Bn đã phi chi thêm 9,2 nghìn t yên (93 t USD) cho nhiên liu nhp khu. 

Cui năm 2013, Liên đoàn kinh tế Nht Bn (Keidanren) công b báo cáo nói rng vic đóng ca các nhà máy đin ht nhân đã khiến cho mi năm 3,6 nghìn t yên (34,9 t USD) ca quc gia chy ra nước ngoài và điu này cn phi được cân nhc li. Có th nói đây là mt cú hích cho vic Nht Bn tr li vi năng lượng ht nhân.

Tháng 6/2014, ba t chc vn đng hành lang doanh nghip hàng đu ca Nht Bn gm Keidanren, Phòng thương mi công nghip Nht Bn và Hip hi các giám đc điu hành doanh nghip Nht Bn đã trình kiến ngh lên B Công thương đ ngh sm tái khi đng các lò phn ng ht nhân và nói rõ “ưu tiên hàng đu trong chính sách năng lượng là nhanh chóng tr li vi các ngun cung năng lượng n đnh, kinh tế và sch”. 

Tháng 4/2015, Vin nghiên cu kinh tế năng lượng ch rõ vai trò quan trng ca năng lượng ht nhân trong quá kh đã giúp Nht Bn gim đáng k s ph thuc vào nhiên liu nhp khu, chính sách này đã tiết kim cho Nht Bn khon tin 33 nghìn t yên (276 t USD).

Báo cáo nhn mnh đến năm 2020, Nht Bn có th s mt ti 2/3 khon tin này nếu như tiếp tc đi theo con đường như hin nay.

Tháng 3/2017, B Công thương thông báo mc thuế mi trên hóa đơn đin ca các h gia đình là 9.504 yên (83 USD)/năm đ h tr cho vic phát trin các ngun năng lượng tái sinh khác. Song song vi khía cnh kinh tế, lượng khí thi CO2 ca Nht Bn cũng tăng tr li trong tài khóa 2012, cao hơn 30% so vi thi đim các lò phn ng còn hot đng. 

Vào dp tưởng nim năm năm ngày xy ra thm ha kép đng đt sóng thn ti vùng Đông Bc dn ti s c Fukushima, Th tướng Shinzo Abe đã tuyên b Nht Bn không th t b năng lượng ht nhân. Th tướng Abe nhn mnh là mt quc gia nghèo tài nguyên, năng lượng ht nhân là cn thiết.

Th tướng Abe cho biết chính ph s áp dng các tiêu chun nghiêm ngt, đm bo các lò phn ng ht nhân s được vn hành an toàn mc cao nht. Ông Abe khng đnh Nht Bn hoàn toàn đ kh năng kim soát tình hình. 

Tuyên b này ca ông Abe có th xem là li khng đnh ca Chính ph Nht Bn v vic năng lượng ht nhân s tr li đóng vai trò quan trng trong kết cu nn kinh tế Nht Bn, vi tư cách là ngun cung năng lượng n đnh, kinh tế và chng biến đi khí hu. 

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online