Phát triển công nghệ của Nhật Bản

T mt quc gia kit qu sau chiến tranh, ti nay Nht Bn đã vươn lên nhóm đu thế gii v lĩnh vc công ngh, điu này đến t c yếu t con người ln chính sách quc gia.

S phát trin thn tc ca Nht Bn nh vào CNTT

Vi nhiu đim tương đng trong chính sách phát trin trng tâm vào CNTT, Vit Nam có th hc hi rt nhiu t bài hc thành công ca x s mt tri mc.

Nht Bn hin là mt trong nhng th trường CNTT ln nht thế gii hin nay, ch xếp sau M và Trung Quc. Theo thng kê ca B kinh tế và công nghip Nht Bn, giá tr ngành CNTT ca quc gia này ước tính lên ti 340 t USD, đóng góp hơn 8% vào GDP quc ni, chiếm gn 9% giá tr th trường ICT toàn cu.

Ngành công nghip ICT ca Nht Bn là mt trong nhng ngành ln nht và tiên tiến nht trên thế gii, phát trin vô cùng nhanh chóng t sau Thế chiến 2. Nh mt lot nhng n lc ca chính ph Nht Bn, ví như hn chế đu tư vn nước ngoài, đ ra nhng bin pháp thuế đc bit nhm thu hút đu tư, khuyến khích thành lp các d án nghiên cu và sn xut, v.v… ngành công nghip ICT đã có mc phát trin 20% trong 10 năm liên tc k t năm 1955, và ri đt ti mc cnh tranh quc tế vào năm 1965.

Phát triển công nghệ của Nhật Bản: Bài học cho sự phát triển công nghệ của  Việt Nam | Báo Dân trí

Nht Bn thay da đi tht nhanh chóng nh vào mt phn ca phát trin công ngh.

Cuc cách mng k thut trong lĩnh vc linh kin bán dn vào nhng năm 80 đã dn đến s ci thin nhanh chóng v cht lượng cũng như chc năng ca các sn phm trong ngành đin t Nht Bn. Vào gia thp k 80, các công ty Nht Bn đã tr thành ngun cung cp linh kin bán dn hàng đu thế gii.

Vào năm 1990, không ai có th ph nhn s thng tr ca Nht trong ngành công nghip cht bán dn toàn cu. Trong s 20 nhà sn xut cht bán dn ln nht thế gii khi đó, các công ty đến t Nht Bn chiếm 55% doanh thu.

Đng đu ngành này là 3 hãng sn xut thiết b vin thông (Fujitsu, Nec, Oki Electric), 3 hãng sn xut đin t (Hitachi, Toshiba, Mitsubishi Electric), 4 hãng sn xut đ đin dân dng (Matsushita Electric, Sanyo Electric, Sony, Sharp). Trong đó, Fujitsu là công ty có công đu đóng góp vào giai đon tăng trưởng thn kỳ ca Nht Bn

Phát triển công nghệ của Nhật Bản: Bài học cho sự phát triển công nghệ của  Việt Nam | Báo Dân trí

Fujitsu – Mt trong nhng công ty hàng đu đóng góp vào GDP Nht Bn

Các công ty Nht có ưu đim là rt gii v ng dng k thut, đc bit là sn xut đ đin-đin t có cht lượng cao vi s lượng ln. Bên cnh đó, Nht Bn cũng có truyn thng trong vic làm ra các đ th công cc kỳ nh, t m nên không my khó khăn khi bt tay vào sn xut các linh kin bán dn tinh vi. Ngoài ra có mt cơ cu được áp dng rng rãi trong nhiu công ty là các công nhân luôn góp ý kiến đ ci thin cht lượng sn phm ch không ch làm theo ch th t trên cao.

Ngành ICT Nht Bn thu sơ khai bao gm 3 lĩnh vc là thiết b IT công nghip, linh kin đin t và đin t dân dng – sn xut và xut khu nhiu hơn bt c ngành chế to nào Nht Bn. Năm 1996, kim ngch sn xut ca ngành đin t Nht Bn là 23.300 t yen. So vi kim ngch 8,9 t yen ca năm 1948 s thy tăng 2.616 ln, và t l tăng trung bình mi năm là 18%. Các sn phm đin t công nghip, thiết b vin thông và máy vi tính tr thành nhng sn phm chính, trong khi các th trường quc tế v hàng đin t dân dng như máy quay video, máy CD cũng b các công ty Nht Bn thng tr.

Hin nay, Nht Bn đang chuyn hướng t chế to, sn xut phn cng sang cung ng các gii pháp phn mm, ng dng CNTT sâu rng vào c đi sng và xây dng mt chính ph đin t toàn din. Mc tiêu ca Nht Bn là tr thành nước tiến tiến nht v IT. Theo đánh giá v ch s đu tư cho ICT, M hin đang dn đu vi t l 35.4%, Nht Bn xếp v trí th hai vi 16.8% và b khá xa quc gia đng th ba là Đc vi 6.5%.

Trước hết, Nht Bn đt mc tiêu phi có 20 triu h gia đình s dng mng vi tc đ rt cao (super high speed) và khong 1 triu h dùng mng tc đ cao. Nhn đnh ca nhng nhà lãnh đo Nht Bn là Internet đã làm thay đi thế gii nên mt trong nhng biu trưng cho s phát trin v IT chính là tc đ truy cp mng.

Vic thiết lp mt chính ph đin t s không ch tiến hành các b ngành và cơ quan ca chính ph mà còn tt c các cơ quan hành chính ca đa phương, các bnh vin, trường hc cũng như các cơ quan nhà nước khác. Đích đến s là s hoá tt c mi nơi, càng nhiu càng tt to nên mt thành ph thông minh (smart city) da trên nhng tiến b ca công ngh IoT.

Bước đt phá công ngh IoT

Tiếp theo là thương mi đin t. Nht Bn hướng ti to ra mt môi trường an toàn và thun li cho vic s dng Internet đ tiến hành các cuc giao dch như t doanh nghip ti doanh nghip (B to B), t doanh nghip ti khách hàng (B to C)…

Khi các mc tiêu chính ca chiến lược Nht Bn đin t v cơ bn đã được thc hin, chính ph đ xut chiến lược “u-Japan” vi mc tiêu chuyn t h tng ch yếu da trên dch v hu tuyến sáng to ra mng ph cp kết ni lin mch dch v hu tuyến và vô tuyến. Ch u trong “u-Japan” không ch mang ý nghĩa là ph cp mà còn là ph quát, hướng đến người dùng và đc đáo.

Phát triển công nghệ của Nhật Bản: Bài học cho sự phát triển công nghệ của  Việt Nam | Báo Dân trí

Công ngh IoT đang tr nên ph biến ti Nht Bn

Đi vi Vit Nam trong nhng năm qua, dù bi cnh khó khăn kinh tế nói chung ca đt nước, ngành công nghip CNTT Vit Nam vn là mt đim sáng và có kết qu phát trin tích cc. Vi tng doanh thu ước đt 49,5 t USD, công nghip CNTT năm 2015 đã tăng trưởng gn 15% so vi doanh thu năm 2014. Đc bit, trong nhng năm gn đây, ngành CNTT-TT đã tr thành ngành đóng góp nhiu nht cho ngân sách nhà nước; trong đó riêng các doanh nghip CNTT-TT nm trong nhóm V1000 (nhng doanh nghip hàng đu Vit Nam) đã đóng góp ti 82.344 t đng, chiếm 10% ngân sách.

Điu này cho thy tm quan trng to ln ca ngành CNTT trước s phát trin ca đt nước và rt cn đến nhng chính sách đng b ca chính ph như nhng gì Nht Bn đã làm đ biến ngành công nghip này tr thành mũi nhn ca nn kinh tế.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online