Mạc phủ Kamakura

Đu thế k XII, Thiên Hoàng da vào hai dòng h Taira và Minamoto đ chng li dòng h Fujiwara. Sau đó, hai dòng h này tr nên mâu thun ln nhau, khiến ni chiến bùng n. Đến năm 1185, quyn lc rơi vào tay dòng h Minamoto.
Sau chiến thng này, Kamakura- Nơi khi nghip ca dòng h Minamoto, được chn tr thành trung tâm chính tr, kinh tế và quân s toàn quc.

Năm 1192, Minamoto Yoritomo lp nên chế đ Tướng quân Shogun vi chính quyn riêng và h ph riêng gi là Mc ph (Bafuku)-Tng hành dinh ca Tướng quân, ch ca chính ph. Đng thi lp nên h thng chính quyn kép Mc ph-Thiên Hoàng ( Chế đ Trung ương phân quyn- Tương t như Vua Lê Chúa Trnh Vit Nam) nhưng quyn hành thc cht rơi vào tay Tướng quân, Mc ph.

Chân dung tướng quân Minamoto Yoritomo

Dưới thi Mc ph Kamakura, tng lp Võ sĩ ng gia nhân phát trin mnh khiến tng lp quan li triu đình ngày càng suy yếu. H được giao nhiu chc v quan trng, nm gi nhiu quyn lc và được chia nhiu rung đt.

Tầng lớp Võ sĩ ngự gia nhân phục vụ cho Tướng quân

Trang phục của các Samurai thời Mạc phủ Kamakura

Tng lp nông dân b bóc lt tàn bo và phi np tô thuế nng n, chiếm ti 40-60% thu hoch, và tr thành lính b binh khi có chiến tranh xy ra. Th th công và thương nhân chưa tách bit khi nhau và cũng b bóc lt nng n. Vào thế k XIII, phường hi ra đi nhưng vn còn l thuc vào các lãnh chúa phong kiến.
Năm 1199, Minamoto Yoritomo chết, Minamoto No Yoriie lên thay năm 1200, nhưng quyn hành li rơi vào tay Nhiếp chính quan Hojo Tokimasa. Năm 1204, Yoriie b giết chết. S thng tr ca dòng h Minamoto chm dt.

Đền Tsurugaoka Hachimangu được xây dựng bởi shogun Minamoto Yoritomo sau khi ông thành lập Kamakura Shogunate vào thế kỷ 12.


Điu đáng chú ý là vào thi kỳ Kamakura, Nht Bn đã phi hai ln kháng chiến chng quân xâm lược nhà Nguyên. Vào thế k XIII, Nht Bn trở thành đi tượng xâm lược ca đế quc Mông C. Năm 1268 và 1271, Mông C sai s gi sang đe da và buc Nht Bn phi thn phc.  Nht Bn kiên quyết t chi và bt tay vào công cuc chun b kháng chiến  ( Xây dng công s, hun luyn quân đi). Mùa thu năm 1274, Mông Cổ đưa hơn 400 chiến thuyn tn công và chiếm đóng đo Sushima, Ikishima, sau đó đ b lên đo Kyushu nhưng gp bão bin d di (Cuối tháng 10) và phi rút quân v nước.

Quân Nhật Bản chiến đấu chống quân Mông Cổ trên biển

Năm 1276, Mông C li sai s gi sang Nht Bn nhc li nhng yêu cu trước đây, Hojo Tokimune ra lnh giết s gi. Năm 1279, Mông C li tiếp tc c s gi đến Nht đòi np cng vt nhưng chính quyn Mc ph không tr li. Năm 1281, Mông C đưa hơn 10 vn quân và 1000 chiến thuyn, chia thành hai ng tiến vào Nht Bn nhưng cũng đã b bão bin nhn chìm. K t đó, quân Mông Nguyên t b âm mưu xâm lược Nht Bn.

…và chiến đấu anh dũng trên đất liền

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online